דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

צדיק כתמר מדברי רבנו

צדיק כתמר יפרח – הרב ניר בן ארצי שליט"א - פרשת אמור

מעלת קבלת היסורים מאהבה
כל יהודי עובר ייסורים. אך השאלה היא איך הוא מקבל אותם. על כך אומרת הגמרא (גיטין לו) "תנו רבנן: הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחים ביסורין - עליהן הכתוב אומר: "ואוהבין כצאת השמש בגבורתו" (שופטים ה). כאשר יהודי מקבל את יסוריו באהבה ולא מתמרמר למרות הכאב הרב והצער שהוא חש , רק אז נמחלים לו עוונותיו וחטאיו, ורק אז הוא מזדכך ומתקן את הנצרך תיקון.
28/04/2010 15:00

צדיק כתמר יפרח - אחרי מות - קדושים - הרב ניר בן ארצי שליט"א

קדושת ישראל
"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני ד' אלוקיכם" (ויקרא יט, ב) מהי מהות המצווה "קדושים תהיו" וכיצד מגיעים לדרגה זו של קדושה? הרי לכאורה זהו ציווי לכל עדת בני ישראל, אם כן הכיצד זה יתכן?
כדי להבין זאת עלינו לזכור כי הקב"ה בחר את עם ישראל להיות לו לעם סגולה. ה' ית' נתן לנו את התורה, החוקים והמצוות וסדרי התפילות להתפלל אליו. הקב"ה נתן ליהודי גם נשמה שהיא המחברת את נפש היהודי וגופו לקב"ה - ודרכה הוא יכול להיטהר ולהתקדש. אם אין נשמה - אין מה שיחבר את האדם לקב"ה. הנה הגוי להבדיל, הוא כמו חיה, בהמה, מציאות סתמית. גם אם הוא מאמין בקב"ה, האמונה הזו היא סתמית, כמו שאומרים לו - זו אבן והוא מאמין שזו אבן. הגוי לא מרגיש שום חיות של אמונה בלב. לא מרגיש את הניסים והנפלאות שמתרחשים לו וסביבו.

22/04/2010 13:00
צדיק כתר יפרח - תזריע מצורע - הרב ניר בן ארצי שליט"א

צדיק כתר יפרח - תזריע מצורע - הרב ניר בן ארצי שליט"א

נשמות "מתנדבות"
היום נולדים ילדים רבים עם "נשמות מתנדבות" וכך גם על פי דברי הגמרא במסכת עבודה זרה (ה) "אמר ר' יוסי אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף". כיוון שקרובים אנו מאוד לביאת המשיח ו"מאגר" הנשמות למעלה מתרוקן - באות "נשמות מתנדבות" אשר אין להן תיקון עצמי, אלא שבאים הם לעזור לעם ישראל, לעודד ולחזק, לעלות ולהתעלות ברוחניות יחד עם משיח בן דוד שיתגלה במהרה וברחמים.

14/04/2010 11:00

צדיק כתמר יפרח - פרשת שמיני תש"ע - הרב ניר בן ארצי שליט"א

כח הוידוי

הרמב"ם בפרק א' מהלכות תשובה הלכה א' אומר: "כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר 'איש או אישה כי יעשו... והתוודו את חטאם אשר עשו' (במדבר ה, ו-ז). זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודין? אומר: אנא ה', חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה... וכן בעלי חטאות ואשמות, בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן, אין מתכפר להם בקרבנם, עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים...".
כל אדם, המכסה חטאיו ואינו מתוודה עליהם ואינו מבקש מהקב"ה רחמים שיכפר לו על החטאים, לא נותנים לו פתח של תשובה והוא לא יצליח לטהר את המקומות שפגם בהם.
בכל חטא שאדם עושה, נוצר מלאך רע וקליפה העוטפת את ליבו ורוחו. על כל חטא שנוסף, נוספים לו עוד מלאכים רעים וקליפות. אם הרבה לחטוא, נשמתו רוחו ופניו משחירים מרוב קליפות. כיוון שכך, כשאדם נכנע ורוצה לעשות תשובה, הוא חייב לעשות וידוי, כי הוידוי שאדם עושה, משחרר את הקליפה שעטפה אותו מאותו החטא או העוון וכך הוא משתחרר ועוזב את החטא. בזמן הוידוי, אדם מגלה את האמת, את מקום הסתר והמחבוא שבו הסתיר את החטא על מנת שלא יגלו אותו. כשהאמת נודעת והכל גלוי, כבר לא אכפת לאדם מהחטא, הוא משחרר אותו וכך הקליפה של אותו חטא - מתפרקת, אין לה עוד ערך.

7/04/2010 20:00

צדיק כתמר יפרח - הרב ניר בן ארצי שליט"א - שבת הגדול פרשת צו תש"ע

לנצל את חג הפסח

בחג הפסח הזה, יש הזדמנות לכל יהודי ויהודיה, לקבל עזרה מהקב"ה, למחוק את העבר ולשכוח אותו, להזדכך ולהיות טהור וקדוש. לנקות את כל העבר - "החמץ" - ולפתוח חיים חדשים. דרך טובה ליציאה לחירות היא ע"י התנתקות מהיצר הרע. חג זה, הוא כמו קרש קפיצה שהקב"ה מעורב בו. מאפשר לאדם להתעלות ברוחניות, בקדושה ובטהרה. כל זאת בתנאי, שאדם יתנהג בדיוק על פי ההלכה - מכל הלב, אמת ויושר, יזדכך מקליפות העבר ואז יכנס לחירות מיצר הרע ויהיה לו שלום בית, בריאות, פרנסה בשפע, דבקות בבורא ויתמלאו כל בקשותיו טובה. יהי רצון שנזכה בחג זה לחירות מיצר הרע, לגילוי משיח צדקנו ברחמים.
24/03/2010 13:00

צדיק כתמר יפרח - פרשת ויקרא - הרב ניר בן ארצי שליט"א

הנעלבים ואינם עולבים

אחד הדברים המכשילים ביותר את האדם בעולם הזה הוא הפגיעות. ומדוע? כי הפגיעות גורמת לאדם, בזמן שנפגע, לעבור על כל עשרת הדברות בלי לשים לב. כאשר אדם פגוע בנפשו, הוא רוצה להראות שהוא הכי חזק וגיבור בעולם. גם אם ידע שזה יעלה לו בחיים, בממון או בכל דבר אחר, הוא ילחם להוכיח שהוא גיבור, צדיק ולא אשם, למרות שיודע הוא שאינו צודק! זה קורה כיוון שכשאדם נפגע, נכנס בו מלאך רע ששולט בליבו ובגופו. ליבו נאטם וקליפה קשה עוטפת אותו. במצב זה האדם מתנתק מהרוח ומהנשמה ומרגיש כי חרב עליו עולמו. כשהאדם פגוע, בין רגע הוא נעשה עצוב ומדוכא, פניו זועפות וחיוורות כאילו הוא עומד לעזוב את העולם. צריך להבין שאין ואקום באדם, או שהטוב שולט בו או שהרע. ברגע שאדם נפגע ומתלבש עליו המלאך הרע, הוא שולט בו מכף רגל ועד ראש. אדם זה יכול להשתולל, לדבר דיבורים קשים כיוון שהגאווה שבו מעוררת רגש של נקמה ושנאה והוא רוצה לפגוע באדם שפגע בו ולבייש אותו חזרה. מטרתו לסכסך אותו עם אנשים אחרים ועם עבודתו. לסכסך אותו עם בני ביתו ולגלות לכל העולם סודותיו ומה עשה כל ימיו. בדרך כלל ייקח לפגוע כמה ימים עד שיצא מזה, כיוון שהמלאך הנ"ל מצא לו משכן טוב לשהות בו. זהו מה שאמרו חז"ל "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" (בבא מציעא נח:) ואין לו חלק לעולם הבא. דברי חז"ל קשים כי אם הנושא שבגינו הלבינו את פניו ופגעו בו - נכון, הוא יתגונן עד צאת נשמתו, ואם לא - קשה יהיה לו להוכיח זאת. אדם שהולבנו פניו - יכול למות באותו רגע. כל זאת נוגע רק ליהודים, כיוון שרק יהודים הם ביישנים ורחמנים, ומתביישים מעבירות שעשו.
17/03/2010 17:00
עבור לתוכן העמוד